vindfraft

Uusiutuvan energiaresurssien jakautuminen

Uusiutuva energia on energiaa, joka kerätään uusiutuvista luonnonvaroista, joita luonnollisesti saadaan auringonvalosta, tuulesta, sateesta, vuorovesistä, aalloista ja geotermisestä lämmöstä. Uusiutuvat energialähteet tuottavat energiaa usein neljällä tärkeällä alueella: sähköntuotannossa, ilman ja veden lämmityksessä/ jäähdytyksessä, kuljetuksessa ja maaseudun energiapalveluissa.

REN21 (2000-luvun uusiutuvan energian politiikan verkosto) on uusiutuvan energian politiikkaan keskittyvä maailmanlaajuinen monien sidosryhmien verkosto. REN21:n tavoitteena on helpottaa politiikan kehittämistä, tiedonvaihtoa ja yhteisiä toimia kohti nopeaa maailmanlaajuista siirtymistä uusiutuvaan energiaan. REN21 kokoaa yhteen hallitukset, kansalaisjärjestöt, tutkimus- ja akateemiset instituutiot, kansainväliset järjestöt ja teollisuuden oppia toisiltaan ja edistää uusiutuvan energian omaksumista. REN21:n vuoden 2017 raportin perusteella uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta oli 19,3% ja sähköntuotannosta 24,5% vuonna 2016. Tämä energiankulutus on jaettu 8,9%:iin, joka tulee perinteisestä biomassasta, 4,2%:ia lämpöenergiaksi (nykyaikainen biomassa, geoterminen ja aurinkoenergia), 3,9%:ia vesivoimalla ja loput 2,2%:ia tuulen, aurinkoenergian, geotermisen ja muun energian tuottamasta sähköstä.

Tekniikan avulla parannetaan saatavuutta

Maailmanlaajuiset investoinnit uusiutuviin tekniikoihin olivat yli 286 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2015. Vuonna 2017 maailmanlaajuiset investoinnit uusiutuvaan energiaan olivat 279,8 miljardia dollaria. Kiinan osuus oli 126,6 miljardia dollaria eli 45% globaaleista investoinneista, Yhdysvaltojen osuus 40,5 miljardia dollaria ja Euroopan osuus 40,9 miljardia dollaria. Maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian teollisuuteen liittyy arviolta 7,7 miljoonaa työpaikkaa.

uusiutuva energia

Aurinkosähkö on suurin uusiutuvan energian työnantaja. Uusiutuvien energialähteiden järjestelmät muuttuvat nopeasti tehokkaammiksi ja halvemmiksi, ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa koko ajan. Vuodesta 2019 lähtien maailmanlaajuisesti yli kaksi kolmasosaa uudesta asennetusta sähkökapasiteetista oli uusiutuvaa. Hiilen ja öljyn kulutuksen kasvu voisi päättyä vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden ja maakaasun lisääntyneen käytön vuoksi.

Kansallisella tasolla vähintään 30 maassa ympäri maailmaa on jo uusiutuvaa energiaa, jonka osuus energiansaatavuudesta on yli 20 prosenttia. Kansallisten uusiutuvien energialähteiden markkinoiden ennustetaan jatkavan voimakasta kasvuaan seuraavana vuosikymmenenä ja sen jälkeenkin. Jotkut paikat ja ainakin kaksi maata, Islanti ja Norja, tuottavat kaiken sähkön jo uusiutuvaa energiaa käyttämällä, ja monissa muissa maissa on asetettu tavoite saavuttaa tulevaisuudessa 100% uusiutuvan energian käyttöaste.

Ainakin 47 maassa ympäri maailmaa jo yli 50 prosenttia sähköstä saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvat energialähteet ovat olemassa laajoilla maantieteellisillä alueilla, toisin kuin fossiilisissa polttoaineissa, jotka ovat keskittyneet rajoitettuihin maihin. Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuustekniikoiden nopea käyttöönotto johtaa merkittävään energiavarmuuteen, ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja taloudellisiin hyötyihin. Kansainvälisissä mielipidekyselyissä tuetaan voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, edistämistä.

Uusiutuva energia Suomessa

Uusiutuvan energian osuus Suomessa kasvoi 38,7%: iin kokonaisenergiankulutuksesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 osuus Suomessa hajoaa uusiutuvana energiana, joka tarjoaa 52 % lämmitys- ja jäähdytyssektorista, 31,4 % sähköalalta ja 21,6 % liikenteen sektorista. Vuoteen 2014 mennessä Suomi oli jo ylittänyt EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin mukaisen uusiutuvan energian käyttöä koskevan vuoden 2020 tavoitteensa maakohtaisten tavoitteiden taulukon mukaisesti.

Aikaisempiin EU: n tavoitteisiin vuodelle 2010 sisältyi tavoitteet: uusiutuvien energialähteiden sähkön osuus 22 prosenttia ja primäärienergian uusiutuvan energian osuus 12 prosenttia vuonna 2010 (direktiivi ja valkoinen kirja). Tämä sisälsi tavoitteet 40 GWh tuulivoimalle, 3 GWh PV ja 5,75% biopolttoaineille (2010). Tuulivoimatavoite saavutettiin jo vuonna 2005. Vuonna 2005 sähkön uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa oli seuraava: vesivoima 60%, metsäteollisuuden mustalipeä 22%, muut puujätteet 16%, tuulivoima 0,2% ja muu RE 1%.

Saatat myös pitää...